برنامه‌ریزی رسانه
تخصیص بهینه بودجه برای رساندن هرچه بهتر پیام به گروه مخاطب مناسب درمکان و زمان مناسب
خانه مدیا

برنامه‌ریزی رسانه بر اساس شاخص‌های استاندارد

ما در مدیا سورس با برنامه ریزی بر اساس شاخص‌های استاندارد و ارائه گزارشات پخش و مانیتور کردن تبلیغات و جایگاه رقبا در رسانه ها مطمئن خواهیم شد
برنامه ریزی استاندارد
برنامه‌ریزی تبلیغات بر اساس شاخص‌های استاندارد جهت دریافت حداکثر کارایی تبلیغات
گزارشات پخش تبلیغات
تهیه گزارشات منظم پخش تبلیغات در مدیای مربوطه و میزان اثر‌گذاری با استفاده از ابزار دقیق
مانیتورینگ تبلیغات و جایگاه رقبا
مدیا سورس با رصد تبلیغات و رقبای موجود بهترین گزینه‌ها را برای نوع تبلیغات به شما معرفی می‌کند

تعریف برنامه‌ریزی رسانه تبلیغاتی

برنامه ریزی رسانه عبارت است از تخصیص بهینه بودجه برای رساندن هرچه بهتر پیام به گروه مخاطب مناسب درمکان و زمان مناسب و ارائه شاخص های استاندارد برنامه ریزی رسانه قبل از اجرای برنامه.

برنامه‌ریزی رسانه تبلیغاتی توسط مدیا سورس

ما در مدیا سورس با برنامه ریزی بر این اساس و ارائه گزارشات پخش و مانیتور کردن تبلیغات و جایگاه رقبا در رسانه ها مطمئن خواهیم شد نتیجه به دست آمده بهترین شاخص ها بر اساس گروه هدف، بودجه و گروه محصولات باشد.